گنج نامه چیست
گنج نامه چیست

گنج نامه نام کتاب هایی بوده است که حاوی مکان هایی است که در آنجا دفینه ای مخفی شده است. همه افرادی که صاحب گنج نامه بوده اند دارای علوم غریبه و علوم قدیمی می باشند. همچنین موبدان پیش از اسلام همگی دارای گنج نامه بوده اند زیرا همه آن ها در زمان خودشان امانت […]

ادامه مطلب