تومولوس در آثار باستانی
تومولوس در آثار باستانی

تومولوس ها که به آن ها تپه مصنوعی یا تپه دستساز نیز می گویند از نظر معماری باستانی در سه گروه زیر قرار می گیرند: گورتپه ها ( تومولوس ها ) شهرتپه ها (سکونتگاه ها) دژتپه ها (قلعه ها) در همه قسمت های اوراسیا به ویژه مناطق باستانی، تومولوس ها وجود را می توان دید. […]

ادامه مطلب