نماد عقرب در دفینه یابی
نماد عقرب در گنج یابی

نماد عقرب در گنج یابی کژدم یا عقرب یکی از موجوداتی که دارای ۸ پا و یک نیش زهر دار کشنده می باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب ها معمولا شب ها بیرون می آیند. به فعالیت می پردازند. عقرب یکی از کشنده ترین و خطرناک ترین ها در طبیعت می باشد. کژدم‌ها دارای رنگ‌های […]

ادامه مطلب