لیست قیمت فلزیاب

لیست قیمت محصولات فلزیاب شرکت IKPV به همراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش

AJM 13300

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

AJM Bugle

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

AJM IMAGING

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

AJM IMAGING PT

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

ANTARES

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

ANTARES IMAGING

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
بله!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

AUTOCRAT

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DERAK 101

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DERAK 102

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DERAK 110

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DERAK 116

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DERAK Super Sensor GPR

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
بله!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

DMF-Y

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
بله!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

GOLDENWIN

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

HOXNE

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

HS366

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
بله!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

HS366 Professional

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
بله!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

IKPV BEST PROFESSIONAL

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
بله!یون یاب
بله!مگنومتر
بله!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

IKPV PRO

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
بله!یون یاب
بله!مگنومتر
بله!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

KOMATSU A-U-16

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

KOMATSU A-U-2

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

KOMATSU A-U-4

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

KOMATSU A-U-8

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

LEOPARD 1000

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

LEOPARD 2000

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

LEOPARD 4000

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

LEOPARD 8000

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

MINI GPR

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

PMR-IR1

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

PMR-IR2

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

PV 5000

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

PV IMAGING

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

RICHEL M-10

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

RICHEL M-20

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

RICHEL M-40

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

RICHEL M-80

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

RICHEL M-160

خیر!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
خیر!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
بله!اسکن زنده
بله!ویدئو زنده

RPM-1

بله!شاقول فنری
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

RPM-2

بله!شاقول طلایی
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

PMR-3

بله!شاقول نقره ای
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

RPM-4

بله!شاقول آلومینیوم
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

SNM

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

TACHAR T1

بله!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
بله!تصویری
بله!یون یاب
بله!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

TOMAS-S-1

خیر!شاقول آلومینیوم
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

TOMAS-S-2

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

TOMAS-S-3

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

TORNADO

بله!بوقی (پالسی)
خیر!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

ZICCO X1

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده

ZICCO X2

خیر!بوقی (پالسی)
بله!آنتن راداری
خیر!آنتن راداری دو نفره
خیر!تصویری
خیر!یون یاب
خیر!مگنومتر
خیر!سوپر سنسور
خیر!اسکن زنده
خیر!ویدئو زنده